Klin Onkol 2006; 19(6): 299-304.

Souhrn
Východiska: Hematologická toxicita patří k nežádoucím účinkům protinádorové léčby a může vést k závažnému iatrogennímu poškození pacienta. Lithium je tradičně využíváno k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie, neboť jeho podávání indukuje reverzibilní leukocytózu. Výzkum z posledních let dokazuje, že lithium inhibuje apoptózu a stimuluje proliferaci buněk, a to prostřednictvím přímého vlivu na GSK-3ß a Akt/PKB kinázu. Obě kinázy hrají zárovneň důležitou roli v procesu přežívání a chemorezistence nádorových buněk.
Soubor, metody: V naší práci jsme u 53 primárních tumorů provedli 151 MTT testů chemorezistence k vybraným cytostatikům, a to za přítomnosti lithia nebo s cytostatikem samotným. Na souboru 106 pacientů jsme sledovali vliv lithia na hematopoézu a na vývoj nádorového onemocnění. Analyzovali jsme 349 párových vyšetření krevního obrazu a hodnotili jsme čas do progrese.
Výsledky: Prokázali jsme enormní nárůst chemorezistence primárních nádorů testovaných In-vitro k doxorubicinu (p<0,0001) a k paklitaxelu (p<0,0003) za přítomnosti lithia. U vyselektované skupiny pacientů jsme prokázali, že vyšší počet aplikací lithia byl spjatý s časnou progresí onemocnění (p=0,0061). Podávání lithia vedlo k vzestupu leukocytů a neutrofilů, výsledek však nebyl statisticky významný (p=0,21 a 0,14).
Závěr: Užívání lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií navozené myelotoxicity není opodstatněné a je spjato s rizikem indukce chemorezistence nádoru.

Plný text v PDF