Klin Onkol 2006; 19(6): 305-309.

Souhrn
Východiska: Technika biopsie sentinelové uzliny (SLN) se stává aktuálním problémem u většiny solidních malignit, i když u většiny z nich je prováděna stále spíše experimentálně. Článek diskutuje zkušenosti s identifikací a odběrem sentinelové uzliny u tumorů v oblasti distálního jícnu a kardie.
Typ studie a soubor: Prospektivní nerandomizovaná studie byla prováděna od r. 2003 na souboru 38 pacientů s karcinomem před neoadjuvantní terapií, která by změnila schéma lymfatické drenáže tumoru.
Metody a výsledky: SLN byla vyhledávána ve 22 případech pomocí patentní modři. U 2 nemocných byl k detekci uzliny použit pouze radionuklid, u 14 nemocných pak kombinace obou metod. Uzlina byla po endoskopické aplikaci detekční látky vyhledána pomocí laparoskopického transhiatálního přístupu. SLN byly následně vyšetřeny histopatologicky i s využitím imunohistochemických technik. SLN byla úspěšně detekována u 19 nemocných. 10x bylo v SLN zjištěno metastatické postižení, u 2 pak mikrometastatické postižení. Ostatní nemocní byli bez pozitivity SLN. Dosažené výsledky vyšetření sentinelové uzliny byly konfrontovány s vyšetřením uzlin, standardně odebíraných v odstupu v rámci rutinní lymfadenektomie do úrovně D2 – v jednom případě byla zjištěna falešná negativita sentinelové uzliny.
Závěry: Studie prokázala klinickou využitelnost metody u karcinomu jícnu. Její klinický význam spočívá v možném méně invazivním řešení zejména iniciálních stadií onemocnění.

Plný text v PDF