Retrospektivní analýza pacientů s kolorektálním karcinomem léčených v Ústavu radiační onkologie FN Bulovka v letech 1994-2003

flag

Klin Onkol 2007; 20(1): 29-34.

Souhrn
Úvod: Cílem retrospektivní studie bylo zhodnocení výsledků léčby pacientů s kolorektálním karcinomem na našem pracovišti za uplynulých 10 let.
Materiál a metody: Analyzovali jsme soubory nemocných s karcinomem tračníku (C18=258 pacientů) a rekta + rektosigmatu (C19,20=534 pacientů) léčených v období 1994-2003. Průměrný věk celého souboru byl 62 let (v rozmezí 26-83 let).
Výsledky: Pětileté přežití celého souboru (C18, 19, 20) bylo u klinického stadia I 78,2%, u stadia II 73,6% a u stadia III 60%. V souboru karcinomu tračníku měla adjuvantní chemoterapie signifikantní vliv jak na délku přežití, tak na „disease free interval“. V souboru rekta a rektosigmatu se benefit z adjuvantní terapie neprokázal. 298 pacientů s nádorem rekta podstoupilo neoadjuvantní chemo/radioterapii následovanou chirurgickým výkonem. Relativní četnost positivního downstagingu byla statisticky významně vyšší u chemoradioterapie (43,1%) než-li u radioterapie (24,1%). Prokázalo se prodloužené přežití u pacientů downstaging positivních oproti pacientům downstaging negativních (p=0,02138). Neprokázali jsme přínos adjuvantní terapie po neoadjuvantní léčbě.
Závěr: Při léčbě kolorektálního karcinomu dosahujeme srovnatelných výsledků s presentovanými mezinárodními daty. V rutinní praxi jsou výsledky ovlivněny vysokou heterogenitou souboru a řadou dalších faktorů.

Plný text v PDF