Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 161-165.

V České republice byl v září 2002 zahájen celoplošný mamografický screening. V této práci jsou sumarizovány aktuální výsledky projektu dostupné v roce 2005. V analýze je hodnoceno celkem 467 696 žen, u kterých bylo diagnostikováno celkem 2 147 případů kar¬cinomu prsu. Mezi zachycenými malignitami dominovala časná stadia: 7 % Tis; 70 % T1; 19 % T2; 1 % T3 a 1 % T4. Systém centrální správy a statistického zpracování dat projektu splňuje mezinárodní požadavky a v budoucnosti bude možné validní hodnocení efektu screeningu v celé populaci ČR i srovnání výsledků se zahraničím.

Plný text v PDF