Analýza záznamů diagnóz maligních lymfomů v databázi Národního onkologického registru ČR

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 142-146.

Maligní lymfomy (ML) představují 5. nejčastější nádor západní polokoule. Ačkoliv incidence a mortalita většiny nádorů klesá, u ML stále roste. Extenzivní výzkum důvodů nárůstu však příčinu tohoto jevu dosud neobjasnil. Autoři se pokusili analyzovat trendy v incidenci a mortalitě jednotlivých subtypů ML ze záznamů databáze Národního onkologického registru (NOR). V letech 1977-2002 bylo do registru nahlášeno celkem 7 901 případů Hodgkinova lymfomu (HL) a 20 395 případů ne-hodgkinských lymfomů (NHL). Zatímco incidence HL lehce klesala (z 3,1 na 2,7 případů/100 000 obyvatel), u NHL byl patrný její významný vzestup (z 4,8 na 10,3 případů/100 000 obyvatel). Zajímavá se zdá být poměrně malá predominance mužů s ne-hodgkinským lymfomem v registru. Analýza incidence a mortality jednotlivých podtypů prokázala výrazné změny v jejich incidenci dané zřejmě změnami v diagnostických možnostech a vývojem klasiřkačních systémů ML. Autoři konstatují nutnost nového přístupu k hlášení do databáze NOR založené na WHO klasifikaci lymfoidních neoplázií a na vyhovujícím formuláři hlášení nejlépe v digitální podobě.

Plný text v PDF