Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 190-196.

Článek se zabývá problematikou hodnocení karcinogenních rizik na populační úrovni a komentuje dostupnost potřebných dat v České republice. Rozbor mezinárodně používané metodiky hodnocení vlivu environmentálních polutantů prokázal, že Česká republika je dostatečně datově vybavena pro tento typ analýz. Práce s environmentálními databázemi byla dokumentována na příkladu informačních systémů sledujících kvalitu ovzduší. Reprezentativní epidemiologická data o zhoubných nádorech jsou dostupná v podobě online software na portálu NOR: www.svod.cz. Již pilotní studie s arsenem, kadmiem, benzo(a)pyrenem a benzenem odhalila velké rozdíly v rizikovosti jednotlivých látek a také rozdíly mezi regiony ČR. Databáze Národního onkologického registru v tomto systému hraje nepostradatelnou roli jako zdroj populačních referenčních standardů pro hodnocení rizika. Environmentální studie mohou naopak významně přispět k vizualizaci dat epidemiologických dat implementací geograřckých informačních systémů. Práce je pilotní metodickou studií pro rozsáhlejší zhodnocení zdravotních rizik české populace ve vztahu k zhoubným nádorům.

Plný text v PDF