Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 167-175.

Článek analyzuje význam dat Národního onkologického registru ČR z hlediska možnosti jejich využití pro modelování a predikci vývoje incidence a mortality karcinomu prsu. Bližší pozornost je věnována problematice tzv. Age-Period-Cohort modelů (AP, AC, APC modely). Kromě modelového odhadu incidence a mortality jsou významným výstupem těchto modelů také predikce vývoje, což má značný administrativní i vědecký význam. Na základě AP modelu pro mortalitu karcinomu prsu v české populaci byly predikovány mortality pro periodu 1997-2001. Srovnání hodnot predikovaných AP, AC nebo APC modely se skutečně pozorovanými incidencemi a mortalitami prokázalo významnost vlivu působících faktorů, které ovlivňují věkově specifickou incidenci a mortalitu. Práce je úvodním metodickým příspěvkem do hodnocení programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

Plný text v PDF