Hodnocení medicínsko - ekonomických ukazatelů paliativní péče u onkologických nemocných

flag

Klin Onkol 2007; 20(2): 209-214.

Proměny v naší společnosti a následně i ve zdravotnictví po roce 1989, tj. v posledních 15 letech, přinesly celou řadu významných změn. K těm jistě pozitivním patří větší autonomie každého jedince a přiblížení zdravotnických služeb konkrétní a efektivní péči o pacienta. Na tyto následné a nutné ekonomické, etické i sociální změny nejsme mnohdy dosud připraveni. Proto je jistě záslužná každá snaha nalézat optimální podklady pro kvalitní organizační opatření, splňující současné potřeby společnosti. Do uvedené studie bylo zařazeno celkově 118 nemocných, z toho 110 (93.2%) mužů a 8 (6.8%) žen. Průměrný věk mužů byl 57.2 roku (rozdíl 21-82 let) a průměrný věk žen byl 52.3 roku (rozdíl 37-73). Při ekonomickém hodnocení sledované skupiny nemocných s paliativní péčí a ostatních nemocných radikálně léčených na lůžkovém oddělení kliniky, lze říci, že náklady jsou u paliativní péče vyšší. Náklady přepočtené na ošetřovací den a pacienta v letech 2004 a 2005 byly u nemocných v paliativní léčbě 2411 Kč, proti 2155 Kč u ostatních pacientů. Náklady na „vyžádanou péči“ u nemocných s paliativní péčí byly v průměru 955 Kč oproti 973 Kč u ostatních nemocných kliniky. To je prakticky stejná částka u obou skupin. To potvrzuje předpoklad, že nemocný s paliativní péčí vyžaduje minimálně stejné náklady na diagnostiku a léčbu aktuálního stavu (restaging), tj. změn v onkologickém onemocnění i vedlejších efektů vlastní onkologické léčby, má-li být léčba účelně indikována. Dále např. při hodnocení v počtu podaných transfuzí není významných rozdílů. Hlavním přínosem této studie bylo vyhledání a definování některých důležitých medicínsko-ekonomických, kvantitativních i kvalitativních faktorů, charakterizujících činnost naší onkologické léčby a charakterizují tak blíže paliativní péči na lůžkové části onkologického oddělení. Podklady mohou umožnit zkvalitnit tuto péči, ale mohou i pomoci vytvořit ekonomické podmínky pro její realizaci bez poklesu péče o pacienty. Zpracované údaje jsou také jistě nezbytné pro jednání se zdravotními pojišťovnami.

Plný text v PDF