Klin Onkol 2007; 20(2): 220-223.

Východiska: Pro monitorování procesu osteoformace je doporučován N-terminální propeptid prokolagenu typu I (P1NP). Soubor, metody. V našem souboru nemocných s karcinomem prsu jsme vyšetřili 183 nemocných, u části z nich bylo možno srovnat výsledky scintigrafického vyšetření kostí se stanovením sérového P1NP (metoda Elecsys, Roche). Výsledky. Průměrná koncentrace P1NP
ve skupině nemocných s prokázanými kostními metastázami (N=118) byla signifikantně vyšší ve srovnání se skupinami bez metastáz. Stanovení vykazuje klinickou senzitivitu 46 % při 90 %specifičnosti. Závěr. Sledování dynamiky změn hladin sérového P1NP může doplnit scintigrafické vyšetření kostí při monitorování specifického terapeutického procesu. Definitivní zhodnocení prediktivního významu vyšetření sérového P1NP bude provedeno po rozšíření studie o další nemocné.

Plný text v PDF