Perkutánní endoskopická gastrostomie u pacientů s tumory hlavy a krku

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 349-353.

Východisko : Perkutánní endoskopická gastrostomie je metoda sloužící k zajištění podmínek pro enterální výživu v situacích, kdy tato výživa není možná klasickým příjmem stravy per os. Metody: První PEG byl zaveden na našem pracovišti v březnu roku 1993. V naší studii pracujeme se souborem pacientů během období 1.1.2004 30.4.2006, kdy bylo celkem provedeno 130 pokusů o perkutánní endoskopickou gastrostomii, z nichž 124 bylo úspěšných, přičemž u 98 pacientů byl zaveden PEG před kurativní nebo paliativmí dávkou záření u diagnózy tumoru v ORL oblasti. Výsledky: Zavedená sonda pomáhá zlepšit špatný nutriční stav těchto pacientů a protože na rozdíl od nasogastrické sondy neprochází ozařovanou oblastí, odpadá lokální dráždění sliznice ozařované oblasti spolu se všemi negativními důsledky. Závěr: PEG představuje relativně snadný způsob zajištění enterální výživy. Ve srovnání s ostatními metodami provedení gastrostomie je endoskopická pro pacienty nejméně zatěžující a nejbezpečnější. Omezením zůstává nutnost dostupnosti žaludku pro endoskop.

Plný text v PDF