Klin Onkol 2007; 20(6): 377-383.

Východisko: Včasná diagnóza a rychlé nasazení cílené terapie jsou klíčovými faktory úspěšnosti léčby nádorových onemocnění. Snaha o nalezení nových biomarkerů pro včasnější diagnostiku, bližší určení subtypu nádoru, výběr optimálního léčebného protokolu a stanovení prognózy odpovídavosti na léčbu stále zůstává jedním z hlavních cílů výzkumu v této oblasti. V naší studii jsme se zaměřili na diferenciální analýzu proteinových expresních profi lů nádorové a normální tkáně 105 pacientek s diagnózou karcinomu prsu.
Metody a výsledky: Lyzáty tkání byly analyzovány metodou SELDI-TOF MS s využitím čipů s povrchem chelatujícím měďnaté kationty (IMAC 30). Intenzity signálů odpovídající jednotlivým proteinům vzorku byly statisticky hodnoceny pomocí Wilcoxonova testu na hladině významnosti p<0,01. Bylo nalezeno 28 signálů se signifi kantně vyšší hodnotou intenzity v nádorové tkáni a 18 signálů o vyšší intenzitě v normální tkáni prsu. Metodou peptidového mapování (PMF) byl identifi kován protein specifický pro normální tkáň s charakteristickým signálem o molekulové hmotnosti 15841 Da jako beta-řetězec hemoglobinu.
Závěr: Analýza metodou SELDI-TOF MS prokázala významné rozdíly v hmotnostních spektrech proteinů exprimovaných v nádorové a normální tkáni. Na základě získaných spekter bylo možno vytipovat charakteristické píky označující proteiny, jenž lze považovat za potenciální biomarkery onemocnění a které by mohly v budoucnosti poskytnout přesnější pohled na klasifi kaci nádorů a tím i na jejich diagnostiku a terapii.

Plný text v PDF