Klin Onkol 2007; 20(6): 399-404.

Cílem práce je daty podložená prezentace kvality a využitelnosti Národního onkologického registru ČR a publikace validních odhadů relativního přežití onkologických pacientů pro českou populaci. V srpnu 2007 byly zveřejněny výsledky evropské populační studie EUROCARE-4, která srovnává vybrané státy na základě pětiletého přežití onkologických pacientů diagnostikovaných v letech 1995 – 99. Tato studie publikovala pro českou populaci podprůměrné hodnoty relativního přežití, neboť jí z české strany byla dodána zcela neadekvátní data. Místo reprezentativního exportu dat NOR se 100% pokrytím populace byla poskytnuta data pouze za jeden region s cca 8% pokrytím. Vedení České onkologické společnosti tyto výstupy zásadně odmítlo. Tato práce sumarizuje výsledky auditu více než 1,3 milionu záznamů NOR ČR dostupných za období 1977 – 2003. Analýza prokázala postupně se zlepšující kvalitu dat NOR, po roce 1990 klesl podíl záznamů s neúplnou nebo chybějící diagnostickou částí pod 6 % a nadále klesá. Z dat dostupných za období 1995 – 2003 byl defi nován referenční soubor, který umožňuje reprezentativní analýzu pětiletého přežití. Takto zpracovaná data dokládají, že v ČR existuje kvalitní monitoring přežití onkologických pacientů a výsledky péče odpovídají výsledkům vyspělých států Evropy.

Plný text v PDF