Klin Onkol 2007; 20(6): 384-389.

Úvod: Metalothionein (MT) je nízkomolekulární protein obsahující větší množství –SH skupin. V organizmu se převážně stará o transport iontů kovů, ale byla potvrzena i jeho funkce jako zhášeče kyslíkových radikálů. V nedávné době byla prokázána jeho spojitost s nádorovým onemocněním, což jej staví do pozice možného nádorového markeru. Jeho stanovení by však nemuselo být tak složité a nákladné, jako je stanovení jiných nádorových markerů. Snažili jsme se optimalizovat elektrochemickou metodu, která by detekovala nejen metalothionein, ale i celkovou hladinu thiolů v krevním séru. Metody: Pro analýzu jsme použili vzorky krevních sér pacientů se zhoubným nádorem prsu z FN Motol. Analýza probíhala elektrochemickou metodou založenou na Brdičkově reakci. Bylo využito dvou různých postupů, DPV a DPV s využitím adsorptivního přenosu. Výsledky: Hladiny metalothioneinu byly u většiny pacientů průměrně 1,78 ± 0,09 μM, hladiny thiolů byly několikrát větší než hladiny MT, průměr (77,92 ± 3,90) μM. Ukázalo se, že poměr mezi celkovým množstvím thiolů a hladinou metalothioneinu je relativně stálý, u většiny pacientů byl 37:1 (termostabilní thioly:metalothionein). Závěr: Podařilo se nám optimalizovat jak stanovení metalothioneinu, tak stanovení celkové hladiny celkových thiolů. Výsledky ukazují na vztah mezi hladinami MT a thiolů v krevním séru pacientů.

Plný text v PDF