Selektivní deplece aloreaktivních T lymfocytů a studium protinádorové aktivity specifi ckých klonů T lymfocytů u pacientů s leukémií

flag

Klin Onkol 2008; 21(3): 104-109.

Východiska: Reakce štěpu proti hostiteli (graft versus host, GVH) je obávanou komplikací alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. HIavní roli hrají T lymfocyty dárce, které v konečném důsledku mohou vést k těžkému postižení tkání hostitele, především kůže, jater a gastrointestinálního traktu. Selektivní deplece pomocí anti-CD25 imunotoxinu (IT) vede k eliminaci
nežádoucích aloreaktivních T lymfocytů a uchování žádoucích T lymfocytů dárce, které vykazují protileukemickou a protiinfekční reaktivitu. Soubor pacientů a metody: Celkem bylo provedeno 15 smíšených lymfocytárních reakcí se vzorky klinického materiálu od 12 pacientů s různými typy leukémie (7x AML, 3x ALL, 1x CML, 1x CLL) a PBMC od 15 zdravých dárců z Transfúzní stanice FN Brno Bohunice. Výsledky: V našich experimentech bylo prokázáno, že protileukemický (GVL) efekt dárcovských, především CD4+, T lymfocytů byl dobře zachován (7,46%), zatímco nežádoucí aloreaktivní (GVH) reakce dárcovských buněk byla zcela potlačena, protože nedošlo k reaktivaci aloreaktivních T lymfocytů ani po opakované restimulaci ozářenými neleukemickými buňkami pacienta. Závěr: Ukázali jsme, že anti-CD25 imunotoxin (IT), RFT5-SMPT-dgA, namířený proti α řetězci receptoru pro lidský interleukin 2 (IL-2), vede k dlouhodobé selektivní depleci aloreaktivních klonů T lymfocytů dárce při uchování jejich protileukemického potenciálu. Na základě našich výsledků byla připravena klinická studie, která byla zahájena v roce 2007 ve třech klinických centrech v České republice.

Plný text v PDF