Seminom v prvním klinickém stadiu – léčebné možnosti

flag

Klin Onkol 2008; 21(3): 86-92.

Seminom tvoří 35% všech maligních germinativních nádorů u můžů, z toho až 80% je diagnostikováno v I. klinickém stadiu. Počet trvale vyléčených pacientů se dlouhodobě blíží 100%. Adjuvantní radioterapie následující po radikální orchiektomii byla až donedávna považována za zlatý standard léčby. Léčebné možnosti radioterapie jsou ale limitovány možnými závažnými nežádoucími účinky, zejména gastrointestinálními onemocněními, rozvojem sekundárních maligních nádorů, kardiovaskulárními onemocněními a poruchou fertility. Proto je snaha o jejich minimalizaci – redukcí ozařovacího pole, snížením dávky radioterapie, sledováním pacientů či použitím adjuvantní chemoterapie s karboplatinou v monoterapii. Z dostupných studií je zřejmé, že adjuvantní radioterapie s redukcí velikosti ozařovacího pole i s redukcí dávky dosahuje srovnatelných výsledků jako dřívější referenční režimy. Tyto výsledky jsou přitom srovnatelné s publikovanou úspěšností chemoterapie s karboplatinou. Surveillance je další možností léčby, obzvláště u pacientů léčbu odmítajících či u těch, kteří mají k aktivní léčbě kontraindikace a nemají rizikové faktory relapsu. Jako rizikové faktory relapsu jsou defi novány velikost tumoru > 4cm, invaze do rete testis a předoperační elevace nádorých markerů (bHCG). Všechny
léčebné modality (adjuvantní radioterapie, adjuvantní chemoterapie s karboplatinou, surveillance u pacientů bez rizikových faktorů) dosahují srovnatelného 5-letého přežití od 93,1 % u sledováných pacientů bez rizikových faktorů po 96% u pacientů po radioterapii a chemoterapii. Dle současných doporučení NCCN pro rok 2008 lze po primární operaci volit mezi sledováním pacientů (surveillance),
adjuvantní radioterapií či chemoterapií. Autoři článku se pokusili na základě dat získaných z dostupných prací utvořit přehled o výhodách a nevýhodách nabízených léčebných modalit.

Plný text v PDF