Příklady:Identifikace individuálních myelom-specifických klonů T lymfocytů na základě molekulární analýzy T lymfocytárního receptoru beta

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 261-263.

Identifi kace individuálních myelom-specifi ckých klonů T lymfocytů pomocí molekulárně biologické analýzy T lymfocytárního receptoru beta (TCRB) je dosud nejcitlivější metodou pro sledování protinádorové imunitní odpovědi u mnohočetného myelomu. Tento postup (tzv. klonotypový esej), využívá skutečnosti, že sekvence TCRB je pro jednotlivé klony T lymfocytů vždy zcela jedinečná a je tudíž ideálním znakem pro jejich charakterizaci. Na příkladu pacientů s myelomem jsme ukázali, že imunitní odpověď na nádorový antigen byla oligoklonální, tj. došlo k aktivaci pouze několika imunodominatních klonů T lymfocytů. To potvrzuje přepoklad výskytu omezeného množství antigenů na povrchu myelomových buněk, které jsou schopny stimulovat myelom-specifické T lymfocyty. Detailní studium protinádorové imunitní odpovědi založené na přesné identifi kaci individuálních myelom-specifi ckých T lymfocytů a jejich případném sledování in vivo nachází využití především v adoptivní imunoterapii jako součásti léčebného postupu u mnohočetného myelomu.

Plný text v PDF