Klin Onkol 2008; 21(6): 338-347.

Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) hraje důležitou roli v regulaci buněčného cyklu, buněčné proliferace, diferenciace a buněčného přežívání epidermálních tkání. Aberantně zvýšená exprese EGFR pak může zahájit nekontrolovanou buněčnou proliferaci, jejíž výsledkem je vznik epiteliálních prekanceróz až karcinomů. Řadou autorů byla prokázána korelace mezi zvýšenou nádorovou expresí EGFR a sníženou citlivostí nádorů k ionizujícímu záření. Inhibice EGFR za účelem zvýšení radiosenzitivity se zdá být slibnou strategií, která může mít velký potenciál v léčbě řady epiteliálních nádorů. Logické odůvodnění inhibice EGFR v kombinaci s ionizujícím zářením vychází z výsledků radiobiologických studií, které EGFR připisují kritickou úlohu v cytoprotektivní a pro-proliferativní odpovědi lidských nádorových buněk, která je indukovaná iradiací. Výsledkem této odpovědi je akcelerace nádorové repopulace, která následně působí kontraproduktivně k léčbě zářením. Předložený přehledový článek se zabývá nejen obecnou rovinou EGFR a jeho funkcí ve zdravé a nádorové tkáni, ale také jeho vztahem k ionizujícímu žáření; možnostmi léčebného ovlivnění funkce EGFR v kombinaci s radioterapií a jejich rozvíjejícímu se klinickému uplatnění.

Plný text v PDF