Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu

flag

Klin Onkol 2009; 22(1): 27-33.

Souhrn

Východiska: Kombinace cetuximabu s irinotekanem je účinnou alternativou v rámci druhé a další linie protinádorové léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Uvedený režim je obecně indikován po selhání předchozí léčby irinotekanem u pacientů s pozitivní nádorovou expresí receptoru EGFR. Obsahem tohoto sdělení jsou výsledky retrospektivní analýzy souboru pacientů léčených cetuximabem s irinotekanem v Masarykově onkologickém ústavu.

Soubor pacientů a metody: V době od července 2005 do února 2008 bylo do souboru zařazeno celkem 47 pacientů. Primárním cílem bylo vyhodnocení léčebné odpovědi, času do progrese a celkového přežití, sekundárním cílem pak vyhodnocení toxicity léčby a stanovení vlivu jednotlivých faktorů na léčebnou odpověď. Data byla statisticky zpracována pomocí Gehan-Wilcoxonova nebo χ-kvadrátového testu, křivky přežití byly sestrojeny Kaplan-Meierovou metodou. Za signifikantní byly považovány výsledky s hodnotou p<0,05.

Výsledky: Ze 42 hodnotitelných pacientů byla zaznamenána léčebná odpověď (dosažení kompletní nebo parciální remise) u 15 pacientů (35,7%) a kontrola onemocnění (kompletní či parciální remise nebo stabilizace onemocnění) u 30 pacientů (71,4%) při mediánu času do progrese 6,4 měsíců (interval 1,5-25 měsíců). K datu zpracování výsledků (medián follow-up 9,2 měsíců, rozmezí 2,5-27 měsíců) žije 26 pacientů. Medián celkového přežití od zahájení léčby cetuximabem je 17,1 měsíců. Z prognostických faktorů jsme prokázali korelaci mezi stupněm kožní toxicity a odpovědí na léčbu (p=0,05) i časem do progrese (p=0,01), naopak stupeň nádorové exprese EGFR nevykazoval podobný vztah. Kombinace irinotekanu s cetuximabem byla efektivní i u 57% pacientů (8 ze 14) původně rezistentních na podání irinotekanu.

Závěry: Potvrdili jsme účinnost kombinace irinotekanu s cetuximabem u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Naše optimistické výsledky je však třeba validovat s časovým odstupem. Do budoucna je nutné věnovat zvýšenou pozornost vyšetření nových molekulárních prediktivních markerů odpovědi na cetuximab (mutace K-ras, počtu kopií EGFR genu) a tím zajištění racionální indikace této ekonomicky náročné léčby.

Plný text v PDF