Klin Onkol 2009; 22(1): 11-16.

Souhrn
Vznik nádoru je stále více spojován s poruchou kmenových buněk. Dle této teorie může karcinom vzniknout z normálních tkáňových kmenových buněk nebo časných progenitorových buněk. V současné době existuje mnoho důkazů o tom, že mikroprostředí reguluje tkáňovou specifi tu, proces reparace, ale i proces karcinogeneze. Náš článek má za cíl doplnit základní představu o karcinogenezi s pohledu kmenových buněk a nádorových kmenových buněk - jako potenciálních původců vzniku nádorů. Připojujeme se k názoru, že nádor lze tedy považovat za abnormální „orgán“, kde růst nádorových buněk řídí vzácná subpopulace nádorových kmenových buněk, které mohou umožnit vznik jak většímu počtu nádorových buněk, tak non-tumorigenním rakovinným buňkám. To vše spolu komplenetárně souvicí a ve spojení s mikroprostředím můžeme hovořit o limitujících faktorech karcinogeneze. Tento pohled do biologie tumoru upozorňuje na nedostatky současné terapie nádorů. Je tedy pravděpodobné, že pro vyléčení nádorů bude nutné zaměřit se jak na samotné nádorové kmenové buňky tak na mikroprostředí. Z toho vyplývá, že tento komplementární vztah musíme brát jako limitující faktor pro pochopení karcinogeneze ale také pro další strategii léčby – homing therapy (léčba na míru) s využitím kmenových buněk.

Plný text v PDF