Riziko kardiotoxicity při kombinované léčbě zářením a chemoterapií u pokročilého karcionomu prsu III klinického stádia

flag

Klin Onkol 2009; 22(1): 17-21.

Souhrn

Východiska: Lokálně pokročilý karcinom prsu patří mezi onemocnění, kde kombinovaná léčba chemoterapií s antracyklinem a radioterapií je všeobecně uznávaným standardním léčebným postupem. Dodržení léčebného postupu je limitováno vedlejšími účinky léčby, zvláště karidotoxicitou. Kardiotoxicita je vzácná komplikace léčby karcinomu prsu. Její výskyt závisí na kumulativní dávce antracyklinů, na kombinaci a typu podaných cytostatik, na komorbiditě (např. kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus), rizikových faktorech, na použitém způsobu radioterapie a kombinovaných léčebných modalit, které zvyšují riziko kardiotoxocity.

Materiál a metody: 64 pacientek souboru (medián věku 57 let) s lokálně pokročilým karcinomem prsu stadium III. bylo léčeno neoadjuvantní chemoterapii FAC (doxorubicin 50 mg/m2 - 1 den, cyclophosphamid 500 mg/m2 - 1 den 5- fluorouracil 500 mg/m2 1 a 8 den.), chirurgií, adjuvantní chemoterapií FAC a radioterapií. Bylo podáno celkem 6 cyklů FAC, které se opakovaly každých 21 dní. Kumulativní dávka doxorubicinu byla 300 - 350 mg/m2. Radioterapie byla provedena u všech pacientek dle standardních pravidel. Zahrnovala hrudní stěnu a spádové lymfatické uzliny po modifi kované radikální mastektomii a prs s jizvou a spádové lymfatické uzliny po parciálním výkonu. Kardiotoxicita byla monitorována echokardiografickým vyšetřením a hodnocením ejekční frakce (EF): během léčby chemoterapií FAC, po kombinované léčbě chemoterapií FAC a radioterapií, za 2 roky po kombinované léčby chemoterapií FAC a radioterapií a za 3,4,5 a více let po začátku kombinované léčby chemoterapií FAC a radioterapií.

Výsledky: Výskyt kardiotoxicity po 6 cyklech (neoadjuvantní a adjuvantní) chemoterapie FAC byl monitorován pomocí EF. U 9 pacientek z 64 pacientek souboru (14,0 %) byla zjištěna kardiotoxicita(stupeň G1 a G2) Po kombinované léčbě chemoterapií FAC a radioterapii u 9 pacientek z 63 pacientek souboru (14,3 %) byla zjištěna kardiotoxicita (stupeň G1) Výskyt kardiotoxicity za 2 roky po kombinované léčbě chemoterapií FAC a radioterapií byl zjištěn u 6 pacientek souboru ( 9,7 %) a po 3,4, 5 letech po kombinované léčbě chemoterapií FAC a radioterapií byla zjištěna kardiotoxicita u 3 pacientek ( 5,9%). Během sledování souboru 1 pacientka zemřela na srdeční selhání a 2 pacientky na infarkt myokardu (4,7 %)

Závěr: výskyt kardiotoxicity je vzácný. Výskyt poškození kardiovaskulárního systému, po kombinované léčbě chemoterapií s antracykliny a radioterapií je obávaný vedlejší účinek léčby, který se objevuje v průběhu samotné chemoterapie s doxorubicinem, při kombinaci chemoterapií s doxorubicinem a radioterapií, ale i v delších časových odstupech od zahájení léčby 2, 3, 4, 5 a více let.

Plný text v PDF