Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 28-31.

Zodpovědný gen: RET proto- onkogen (RET – chromozom 10q11.2, 21 exonů)

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní (pravděpodobnost zárodečné mutace vzniklé de novo je < 5 % u MEN 2A a až 50 % u MEN 2B případů)

Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):

1. Endokrinologický ústav, Praha (RNDr. Běla Bendlová, CSc., bbendlova@endo.cz) – mutační analýza genu RET

Pracoviště provádějící klinické vyšetření a dispenzarizaci paci entů s MTC a MEN 2 syndromem v ČR:

1. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol (doc. MU Dr. Petr Vlček, CSc., petr.vlcek@fnmotol.cz)

Plný text v PDF