Inhibítory aromatázy v prevencii rakoviny prsníka: možnosti aplikácie u premenopauzálnych žien

flag

Klin Onkol 2009; 22(6): 268-272.

Sůhrn
Inhibítory aromatázy sú v hormonálnej terapii estrogén‑ receptor pozitívnej rakoviny prsníka
u postmenopauzálnych žien efektívne a dobre tolerované farmaká. Otázne sú vedľajšie účinky
a bezpečnosť inhibítorov aromatázy pri dlhodobom užívaní. Výsledky z prebiehajúcich štúdií
poukážu na úlohu inhibítorov aromatázy v prevencii rakoviny prsníka. Účinnosť a bezpečnosť
samostatne aplikovaných inhibítorov aromatázy u premenopauzálnych pacientiek s rakovinou
prsníka je neznáma, v tejto oblasti bude potrebný ďalší výskum. Výsledky našich štúdií chemoprevencie
mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov poukázali na potenciálnu výhodnosť aplikácie
inhibítorov aromatázy – anastrozolu a letrozolu u premenopauzálnych žien postihnutých
rakovinou prsníka.

Plný text v PDF