Klin Onkol 2009; 22(6): 288-290.

Souhrn
Východiska: Pro adenokarcinom ledviny je typická častá tvorba pozdních metastáz, přičemž metastázy
do pankreatu jsou velmi zřídkavé. V období 2004–2008 bylo na Klinice transplantační
chirurgie IKEM provedeno 87 resekcí pankreatu pro nádor. Z tohoto počtu byla u čtyř pacientů
histologicky verifikována metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny. Cílem této práce bylo
shrnout formou krátkých kazuistik naše zkušenosti s chirurgickou léčbou metastáz adenokarcinomu
ledviny do pankreatu. Pozorování: Doba od operace primárního tumoru ledviny byla 10,
11, 15 a 16 let. U všech pacientů byla předoperačně vyloučena generalizace onemocnění. Z operačních
výkonů byla jednou provedena totální pankreatektomie, dvakrát subtotální pankreatektomie
a jednou kaudální resekce pankreatu. V resekátu byla přítomna jedna metastáza u dvou
pacientů, u jednoho dvě metastázy a u jednoho mnohočetná metastatická ložiska. Pooperační
průběh byl u všech pacientů bez chirurgických komplikací. Všichni pacienti žijí s dobou přežití
od operace 7, 23, 26 a 52 měsíců. Ani u jednoho pacienta nedošlo k recidivě metastáz primárního
onemocnění. Závěr: Sledování pacientů s anamnézou adenokarcinomu ledviny je vhodné
provádět doživotně. Vzhledem k nízké odpovědi adenokarcinomu ledviny a jeho metastáz na
onkologickou léčbu představuje resekce pankreatu v případě časného záchytu metastáz a při
vyloučení generalizace onemocnění bezpečnou metodu léčby.

Plný text v PDF