Angiogeneze jako součást nádorového „ekosystému“ a možnosti jejího ovlivnění

flag

Klin Onkol 2010; 23(1): 14-20.

Souhrn
Angiogeneze je komplexní proces, který má zásadní význam pro růst nádoru, invazivitu a metastazování. V posledních deseti letech byl připraven větší počet látek působících inhibici angiogeneze. V tomto sdělení jsou angiogenní inhibitory roztříděny podle cílového místa zásahu do procesu angiogeneze. Podrobně je popsána úloha VEGF a jeho receptorů, ale jsou uvedeny i další antiangiogenní strategie, jako je inhibice endoteliální proliferace, inhibice matrixmetaloproteáz nebo použití látek působících disrupci nádorových cév.

Plný text v PDF