Klin Onkol 2010; 23(3): 165-170.

Souhrn
Jedním z častých trvalých následků onkologické léčby v reprodukčním věku bývá neplodnost. Cílem práce je shrnutí současných poznatku o vlivu základních modalit onkologické léčby na lidskou reprodukci. V článku je popsán vliv radioterapie, chemoterapie a chirurgické léčby v malé pánvi na reprodukční schopnosti mužů a žen. Chemoterapie i radioterapie redukují folikulární ovariální rezervu, která je hlavním determinujícím faktorem předčasného ovariálního selhání. Jsou představeny moderní ukazatele ovariální rezervy, které mohou v běžné klinické praxi významně pomoci při zhodnocení míry rizika poškození gonadálních buněk v důsledku onkologického onemocnění či jeho kurativní léčby. Pokud je u onkologického pacienta ve fertilním věku dobrá šance na trvalé vyléčení nádorového onemocnění, je možné zvážit některou z moderních technik reprodukční ochrany ve spolupráci s odborníky v oblasti reprodukční medicíny.

Plný text v PDF