Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980– 2001 na jediném pracovišti

flag

Klin Onkol 2010; 23(4): 245-255.

Souhrn
Východiska: Cílem studie bylo popsat pozdní následky u pacientů v dlouhodobé remisi (> 5 let od ukončení léčby) nefroblastomu (NFB), diagnostikovaných a léčených na jediném pracovišti v letech 1980–2001. Soubor pacientů a metody: Celkem jsme vyšetřili 151 pacientů. Průměrný věk diagnózy 3,7 ± 2,7 roku, medián 3,1, rozsah 0,01–17,2 roku. V souboru bylo 55 % žen. Věk v době vyšetření 19,4 ± 5,8, medián 19,6, rozsah 7,8–36 let. Antracykliny (ATC) dostávalo 25,9 % souboru. Radioterapii (RT) břicha absolvovalo 34,2 % souboru. Výsledky: Průměrná clearance kreatininu souboru byla 1,56 ± 0,56 ml/s/1,73m2 (medián 1,49 ml/s/1,73m2). Průměrná proteinurie 0,18 ± 0,30 g/24 hod/m2, medián 0,13 mg/24 hod/m2. Tři pacienti měli proteinurii nad 1 g/24 hod při normální glomerulární filtraci a s-albuminu. Pro hypertenzi se léčí 8,6 % pacientů, 6,0 % farmakologicky. Vysokou prevalenci zvýšeného systolického (STK) i diastolického (DTK) tlaku jsme nalezli u adolescentů. DTK > 90 torr je u 10,2 %, STK > 135 torr u 8,3 %, všichni nad 15 let věku. Echografické vyšetření neodhalilo žádnou patologii, a to ani u pacientů léčených ATC. Celkový cholesterol, HDL, LDL nebo triacylglyceroly má mimo doporučovaný rozsah ve 2 a více parametrech 28,9 % souboru. Lipoprotein Lp(a) nad 500 mg. l–1 (nad dvojnásobek horní meze normy) má 15,2 % pacientů. Patologicky nízkou zdatnost má 40 % souboru. Skoliózu (SK) mělo z anamnézy diagnostikováno 46 % souboru. Prevalence SK ubývá v podobné dynamice jako frekvence užití RT. Vyšetření plicních funkcí ukázalo mírné zvýšení reziduální kapacity (průměrné Z skóre 1,35). Nalezli jsme pozitivní korelaci mezi vrcholovou spotřebou kyslíku (peak VO2) a hodnotou inspirační kapacity (p < 0,05). Závěr: Na základě zjištěných patologií a publikovaných rizik jsme stanovili schéma sledování pacientů v dlouhodobé remisi NFB, které má zahrnovat kromě klinického a ultrazvukového vyšetření také monitoraci renálních funkcí, krevního tlaku, lipidového profilu, dlouhodobou fyzioterapeutickou péči a režimovou, případně farmakologickou terapii rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Plný text v PDF