Klin Onkol 2010; 23(5): 311-324.

Souhrn
Východiska: Česká republika patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně nových odhadů incidence a mortality za rok 2007. Materiál a metody: Český národní onkologický registr (NOR) byl založen v roce 1977 a zpřístupňuje informace o epidemiologii nádorů za 30 let při 100% pokrytí onkologických diagnóz a české populace. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data Registru zemřelých ČR. Epidemiologická data jsou dostupná on-line na portálu www.svod.cz. Výsledky. Hrubá incidence zhoubných nádorů (včetně jiných nádorů kůže) dosáhla v roce 2007 hodnoty 736/100 000 mužů a 648/100 000 žen. Roční hrubá mortalita přesáhla 263 úmrtí /100 000 obyvatel; každoročně umírá z příčiny zhoubného nádoru více než 27 000 osob. Celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste, růstový index dosáhl za období 1997–2007 hodnoty + 26,4 %. Naopak mortalita je ve stejném období stabilizována (růstový index – 2,5 %). Důsledkem rostoucí incidence a stabilizované mortality je růst prevalence, která v roce 2007 přesáhla 400 000 osob. K růstu populační zátěže přispívá kromě demografického stárnutí populace také rostoucí incidence vícečetných primárních nádorů u téhož pacienta (v recentním období více než 11 % z celkové incidence). Mezi nejčastější malignity české populace patří nádory kolorekta, prsu, plic a prostaty. Ačkoli je řada onkologických diagnóz stale častěji zachytávána v méně pokročilých stadiích (např. stadium I + II u nádorů prsu: 71,9 %, u zhoubného melanomu: 81,3 %), celkově je včasná diagnostika zhoubných v ČR nedostatečná. To se týká i velmi častých typů nádorových onemocnění, jako je kolorektální karcinom (pouze 43,2 % nově diagnostikovaných pacientů ve stadiu I + II). Závěr: Česká republika je vybavena kvalitním a funkčním zázemím pro sběr a analýzu onkologických populačních dat. Dostupná data napomáhají definovat priority organizace onkologické péče, kterými jsou jednoznačně posílení záchytu časných stadií onkologických onemocnění a redukce existujících rozdílů mezi regiony ČR.

Plný text v PDF