Adjuvantní terapie u karcinomu rekta

flag

Klin Onkol 2011; 24(2): 94-100. DOI: 10.14735/amko201194.

Souhrn
Východiska: Léčba karcinomu rekta v posledních letech zaznamenala několik zásadních změn. Byla zavedena totální mesorektální excize, zlepšila se technologie radioterapie, objevila se nová cytostatika. Došlo ke zlepšení předoperační diagnostiky. Přesto není léčebný postup především v neoadjuvantní léčbě celosvětově jednotný. Materiál a metody: Komparativní analýza amerických a evropských doporučených postupů s review publikovaných prací. Závěr: Mezi pracovišti existují podstatné rozdíly v aplikaci dávkování léčby ionizujícím zářením v neoadjuvanci. Krátký kurz radioterapie je vhodný k předoperační aplikaci u pacientů s primárně radikálně operabilním karcinomem rekta. Jde o bezpečný způsob léčby, který pacienty s rektálním karcinomem ve stadiu III nezatěžuje prolongovanou onkologickou léčbou a chemoterapií.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201194

Plný text v PDF