Monoklonální gamapatie nejasného významu: Úvod a současné klinické problémy

flag

Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 14-17. DOI: 10.14735/amko20111S14.

Souhrn
Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je prekanceróza, která zahrnuje dva různé druhy: lymfatický/lymfoplazmatický MGUS a MGUS plazmatických buněk, který představuje zhruba 85 % všech případů MGUS. Tento typ MGUS má nízké, ale trvalé tendence k transformaci v maligní onemocnění, především mnohočetný myelom (MM), s frekvencí cca 1 % ročně. Pomocí známých modelů stratifikace rizika je možné určit na základě klinických parametrů skupiny pacientů, kteří progredují v rozmezí od 0,26 % do 12 % ročně. Avšak vzhledem k nedostatku jasných genetických a/nebo fenotypových znaků je rozlišení MGUS a MM těžké. Nejsme schopni předvídat, zda a kdy bude u jednotlivých pacientů MGUS progredovat do MM. Současně se částečně překrývají molekulární abnormality sdílené MGUS a MM. Lepší pochopení patogeneze MGUS a MM pomocí molekulárně-genetického přístupu pomůže odhalit mechanizmy vzniku myelomu, a to může být také užitečné pro identifikaci nových molekulárních cílů. Konečným cílem pro nejbližší budoucnost je vytvořit lepší ukazatele pro vymezení vysoce rizikových MGUS pacientů, kteří budou kandidáty na včasnou léčebnou intervenci.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S14

Plný text v PDF