Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 53-57. DOI: 10.14735/amko20111S53.

Souhrn
Nestin, marker multipotentních prekurzorových buněk, představuje významnou dynamickou strukturu, jejíž polymerizace/depolymerizace ovlivňuje intracelulární signalizaci a podílí se na řadě klíčových buněčných procesů, jako je proliferace, migrace a přežívání buněk. Předpokládá se, že nestin hraje centrální roli v procesu karcinogeneze. Nestin je považován za možný diagnostický a prediktivní indikátor malignity solidních nádorů a potenciální marker nádorových kmenových buněk. Překvapivě byl identifikován i ve zralých CD138+38+ plazmatických buňkách (PC) mnohočetného myelomu (MM). Exprese markeru kmenových/progenitorových buněk v maligních PC, které jsou považovány za terminálně diferencované, indikuje, že nestin by mohl hrát významnou roli v patologii MM.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S53

Plný text v PDF