Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania

flag

Klin Onkol 2011; 24(6): 447-452. DOI: 10.14735/amko2011447.

Súhrn
Východiská: Vývoj incidencie a mortality na nádory žalúdka zaznamenal dramatický pokles, napriek tomu ostáva ochorenie tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v globálnom meradle. Predkladaná štúdia analyzuje incidenciu, mortalitu a možné príčiny prípadných rozdielov dát zistených v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými krajinami a regiónmi sveta. Materiál a metódy: Analýza národných údajov prebiehala za roky 1968–2006. Trendy vývoja sa prezentujú s použitím lineárnej regresie s príslušným 95% intervalom spoľahlivosti a štatistickou významnosťou. Výsledky: V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie nádorov žalúdka u mužov na Slovensku 0,28; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,2 %, ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie bol –0,956/100 000 (95% CI –1,059 až –0,853, p < 0,0001). Incidencia ochorenia mala u mužov štatisticky významne rýchlejší pokles v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu štandardizovanej mortality v roku 2006 (k roku 1968) predstavoval 0,32; ročný priemerný percentuálny pokles bol –2,9 %; ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,691/100 000 (95% CI –0,750 až –0,632, p < 0,0001). V roku 2006 (prepočítané k roku 1968) predstavoval index poklesu štandardizovanej incidencie ochorenia u žien 0,23; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,7 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej incidencie predstavoval –0,491/100 000 (95% CI –0,554 až –0,428, p < 0,0001), incidencia mala podobne ako u mužov výraznejšie klesajúci trend v prvej polovici analyzovaného obdobia (1968–1986). Index poklesu mortality v roku 2006 (k roku 1968) bol 0,26; ročný priemerný percentuálny pokles bol –3,4 % a ročný priemerný pokles hodnôt štandardizovanej mortality predstavoval –0,367/100 000 (95% CI –0,407 až –0,326, p < 0,0001). Na Slovensku sa zaznamenali len štatisticky nevýznamné zmeny v zastúpení jednotlivých klinických štádií ochorenia, pričom sa zaznamenali stále vysoké počty nádorov v III. a IV. klinickom štádiu u oboch pohlaví. Záver: Pokles incidencie a mortality nádorov žalúdka vykazuje spomaľujúci trend, intervencie v zmysle primárnej prevencie sú aj naďalej nevyhnutné.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011447

Plný text v PDF