Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a sledování pacientů s neseminomovými germinálními nádory

flag

Klin Onkol 2011; 24(6): 413-417. DOI: 10.14735/amko2011413.

Souhrn
Pozitronová emisní tomografie s využitím 18-fluorodeoxyglukózy (FDG-PET) nemá v diagnostice a sledování neseminomových germinálních nádorů jednoznačné postavení. Klinické studie prokázaly poměrně nízkou specificitu a senzitivitu metody při hodnocení vstupního rozsahu nemoci a viability reziduálních ložisek po chemoterapii. Na druhou stranu FDG-PET může přinést klinicky důležité informace u pacientů se stoupajícími nádorovými markery a u nemocných s mnohočetnými, obtížně resekovatelnými reziduálními lézemi po chemoterapii. Umožňuje také časné hodnocení chemosenzitivity nádorů a detekci zánětlivých komplikací léčby.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011413

Plný text v PDF