Ionizujúcim žiarením indukované dlhodobé zmeny v hipokampe za experimentálnych podmienok

flag

Klin Onkol 2012; 25(2): 110-116. DOI: 10.14735/amko2012110.

Súhrn
Východiska: Cieľom práce je študovať účinok ionizujúceho žiarenia na populáciu buniek, ktorá sa podieľa na zložení hipokampálnej formácie v mozgu dospelého potkana. Materiál a metodika: V experimente sme ožiarili dospelé samce potkanov kmeňa Wistar celotelovou frakcionovanou dávkou gama žiarenia (celková dávka 4 Gy). Po uplynutí zvolených časových intervalov (30, 60 a 90 dní po ožiarení) sme pomocou imunohistochemického farbenia identifikovali bunkové typy, ktoré sa nachádzajú v oblastiach CA1, CA3 hipokampu a v priľahlých vrstvách. Pomocou markera Ki-67 sme identifikovali proliferujúce bunky a na detekciu astrocytov sme použili marker GFAP. Výsledky: Pozoruhodný nárast v počte Ki-67-pozitívnych buniek sme zaznamenali tridsať dní po ožiarení, ktorý bol následne vystriedaný ich výrazným poklesom do 60. dňa po expozícii, najmä v oblasti CA1 a opätovným miernym nárastom do 90. dňa po radiačnom zásahu. V počte astrocytov sme zaznamenali ich dočasný úbytok tridsať dní po ožiarení a následné zvýšenie do 60. dňa. V poslednej skupine, ktorá prežívala deväťdesiat dní po expozícii, sme zistili sekundárny pokles GFAP-pozitívnych buniek v obidvoch sledovaných oblastiach. Záver: Výsledky poukazujú na to, že postradiačná odpoveď neurónov a astrocytov, ktoré sa podieľajú na zložení hippokampu, môže zohrávať určitú úlohu vo vývoji neskorých postradiačných prejavov, ktoré sú z hľadiska prognózy nepriaznivejšie.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2012110

Plný text v PDF