Další pozitivní studie u karcinomu ovaria

flag

Klin Onkol 2012; 25(5): 386.

Karcinom ovaria zaujímá dlouhodobě první místo v mortalitě mezi gynekologickými nádory. V České republice bylo v roce 2009 nově diagnostikováno celkem 1 200 nových případů zhoubných nádorů ovaria, což odpovídá incidenci 22,5 onemocnění na 100 000 žen.

Plný text v PDF