Cirkulující hladina faktoru aktivujícího B buňky u pediatrických onkologických pacientů s nádorovou kachexií nebo bez ní

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 58-63. DOI: 10.14735/amko20122S58.

Souhrn
Úvod: Nádorová kachexie představuje multifaktoriální syndrom charakterizovaný progresivní ztrátou tělesné hmotnosti, který postihuje velkou část pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Kachexie bývá spojena se sníženou tolerancí léčby, sníženou odpovědí na terapii, poklesem kvality života i délky přežití, přičemž některé z mechanizmů kachexie jsou sdíleny napříč celým spektrem komplexních chorob, např. systémový zánět, zvýšená lipolýza, inzulinová rezistence. Do dnešní doby ovšem nedošlo k rozšíření účinného léčebného algoritmu, který by představoval efektivní terapeutickou modalitu pro kachexii. Faktor aktivující B buňky (BAFF) je novým členem rodiny TNF ligandů, je produkován zejména myeloidními buňkami a nedávno bylo prokázáno, že se účastní regulace přežití a maturace B buněk, ale i adipocytů. Představuje proto elegantního kandidáta spojujícího imunitní systém a metabolizmus tukové tkáně, tj. systémy z hlediska nádorové kachexie klíčové. Nedávno bylo navíc popsáno, že BAFF přímo ovlivňuje sekreci IL-6 a IL-10. Materiál a metody: V této studii byly měřeny cirkulující hladiny BAFF před zahájením léčby u skupiny 83 pediatrických onkologických pacientů (0–18 let) s nádorovou kachexií nebo bez ní. Výsledky: Kromě logických významných asociací cirkulujících hladin BAFF se závažností onemocnění u proliferací z B buněk jsme pozorovali významné zvýšení hladiny BAFF u pacientů s Ewingovým sarkomem a rhabdomyosarkomem ve srovnání s hladinami adekvátními pro daný věk dítěte. Závěr: Jedná se o první studii zkoumající hladinu BAFF před léčbou u širokého spektra pediatrických malignit s nádorovou kachexií či bez ní. Je nutný další výzkum k objasnění, zda BAFF může sloužit jako cirkulující biomarker pro detekci či monitorování nádorové kachexie.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S58

Plný text v PDF