Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 98-101. DOI: 10.14735/amko20122S98.

Souhrn
Do klinických studií fází I v onkologii jsou obvykle zařazováni pacienti s vyčerpanými možnostmi standardní léčby. Primárním cílem těchto studií je stanovení doporučené dávky nebo dávkovacího schématu pro následné studie fáze II. Postupná eskalace dávek v rámci studií fáze I vychází z preklinického testování a je plánována na principu minimalizace rizika vystavení pacientů subterapeutickým hladinám léčiva. Klinické studie fáze I napomáhají vývoji nových protinádorových léčiv s cílem zlepšení kvality života a celkového přežití u pacientů s nádorovýmonemocněním.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S98

Plný text v PDF