Identifikace a charakterizace prometastatických cílů, drah a molekulárních komplexů s využitím proteomických technologií

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 70-77. DOI: 10.14735/amko20122S70.

Souhrn
Východiska: Tvorba metastáz je spojena se změnami v signálních drahách, buněčné adhezi, migraci a invazivitě. Moderní proteomické přístupy na bázi hmotnostní spektrometrie umožňují vyhledávat prometastatické proteiny a jejich funkční partnery, uplatňují se při jejich funkční charakterizaci a validaci směrem k vývoji nových diagnostických a terapeutických přístupů. Cíl: Cílem článku je detailněji popsat a shrnout současné možnosti proteomických technik v identifikaci a charakterizaci proteinů zapojených do prometastatických procesů. Za regulaci řady prometastatických dějů je odpovědná například NF-κB dráha. Související proteiny lze vyhledávat pomocí necílených proteomických přístupů porovnávajících proteomy s různým metastatickým potenciálem. Paralelní analýzu většího množství nádorových vzorků přitom zjednodušují metody značení se stabilními izotopy. Identifikované prometastatické proteiny lze charakterizovat ve vztahu k buněčné migraci, invazivitě a proliferaci a v jejich zapojení do molekulárních komplexů pomocí protein-proteinových interakcí. Při tom lze využít technik metabolického značení, podobně jako při charakterizaci souvisejících povrchových proteinů buněk zapojených do buněčné adheze, invazivity a mezibuněčné komunikace. Při validaci prometastatických proteinů v rozsáhlých souborech klinických vzorků se uplatňují metodiky cílené proteomiky založené na monitorování vybraných reakcí. Závěr: Současné proteomické metody mají klíčový význam při identifikaci prometastatických proteinů, drah a molekulárních komplexů, při jejich funkční charakterizaci a validaci směrem k diagnostickému a terapeutickému využití.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S70

Plný text v PDF