Regulace syntézy p53

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 32-37. DOI: 10.14735/amko20122S32.

Souhrn
Regulace exprese proteinu p53 je kritická pro kontrolu jeho aktivity v normálních i poškozených buňkách. Velmi dobře je popsána úloha E3 ubikvitin ligázy MDM2, která je za normálních podmínek zodpovědná za degradaci p53 v proteazomu a je esenciální při kontrole aktivity p53 během vývoje organizmu. Nadměrná exprese MDM2 spolu s některými dalšími E3 ligázami podílejícími se rovněž na regulaci stability p53 byla prokázána u řady lidských nádorů, což jen podtrhuje význam posttranslační regulace hladiny proteinu p53. Za stresových podmínek se hladina TP53 na úrovni mRNA zásadně nemění, naopak vše nasvědčuje tomu, že syntéza proteinu p53 je řízena především na úrovni iniciace translace, což představuje významný mechanizmus zodpovědný za kontrolu exprese p53. Na druhou stranu současné práce ukazují, že i TP53 mRNA hraje důležitou roli při regulaci aktivity proteinu p53 v buňce. Proto jsme se v této práci zaměřili a diskutujeme mechanizmy zodpovědné za kontrolu syntézy proteinu p53 a jejich úlohu při regulaci p53 aktivity za normálních podmínek a při různých typech stresu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S32

Plný text v PDF