Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 21-25. DOI: 10.14735/amko20122S21.

Souhrn
CD3+ CD56+ NKT-like buňky produkují značné množství prozánětlivých cytokinů a mají schopnost zprostředkovat lýzu maligních buněk. Za použití průtokové cytometrie jsme hodnotili absolutní počet NKT-like buněk v periferní krvi jedinců z referenční populace, přičemž střední hodnota zde byla 0,085 × 109/l. Průměrný počet NKT-like buněk u pacientů s diseminovaným nádorovým onemocněním byl 2,65krát vyšší než v referenční populaci. Počet CD3+ CD56+ buněk u pacientů se solidní malignitou, kteří dosáhli kompletní remise onemocnění, byl srovnatelný s referenční populací. U pacientek s karcinomem prsu s iniciálně (před zahájením terapie) zvýšeným počtem NKT-like jsme pozorovali trend k prodlouženému přežití bez progrese onemocnění. Ze studie vyplývá, že CD3+ CD56+ NKT-like buňky mají potenciál potlačovat rozvoj nádoru a jejich počet je zvýšen u určitých typů epiteliálních nádorů.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S21

Plný text v PDF