Současné trendy adjuvantní chemoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic

flag

Klin Onkol 2013; 26(4): 245-250. DOI: 10.14735/amko2013245.

Východiska: Adjuvantní chemoterapie se stala standardně používanou metodou u radikálně resekovaného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) na základě výsledků metaanalýz velkých studií, které potvrdily její vliv na relativní snížení rizika úmrtí i absolutní zlepšení přežití. Adjuvantní chemoterapie se dosud rutinně podává na základě posouzení stadia nemoci, výkonnostního stavu a věku nemocných. Je indikována u NSCLC stadií II a IIIA – v rámci studiíi u stadia IB, u výkonnostního stavu 0– 1 a ve věku do 75 let. V léčbě je preferována cisplatina, nejčastějis vinorelbinem i jinými cytostatiky jako paclitaxel, docetaxel, gemcitabin a pemetrexed. Problémem je poměrně malá aplikovatelná dávková intenzita z důvodů toxických projevů léčby. Cíl: Práce hodnotí současný vývoj adjuvantní terapie NSCLC podle posledních klinických studií, které byly dokončeny nebo probíhají. Současné snahy směřují ke zlepšení účinnosti, snížení vedlejších účinků léčby a ke zpřesnění výběru pacientů. Ověřuje se možnost podávání lépe tolerované karboplatiny a čeká se na výsledky studií s biologicky cílenou léčbou. Probíhají rozsáhlé klinické studie s inhibitory tyrosinázových kináz a inhibitory angiogeneze v různých kombinacích s chemoterapií nebo i v monoterapii, zkouší se aplikace vakcín. Závěr: Současný vývoj směřuje k selekci vhodných pacientů na základě analýzy více prognostických a prediktivních biomarkerů a očekává se, že budoucí adjuvantní léčba bude mnohem více personalizovaná.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013245

Plný text v PDF