Proliferačná aktivita v dospelom mozgu potkana po expozícii ionizujúcim žiarením

flag

Klin Onkol 2013; 26(5): 331-335. DOI: 10.14735/amko2013331.

Súhrn
Východiska: Cieľom práce bolo skúmať krátkodobé účinky ionizujúceho žiarenia na predný mozog potkana. Materiál a metodika: Dospelé samce kmeňa Wistar sme ožiarili celotelovou frakcionovanou dávkou gama žiarenia (celková dávka bola 3 Gy) a vyšetrovali sedem a 14 dní po expozícii. Pomocou imunohistochemického farbenia a konfokálnej mikroskopie sme detekovali proliferujúce bunky pochádzajúce z prednej steny subventrikulárnej zóny (SVZa) a následne migrujúce pozdĺž osi subventrikulárna zóna – bulbus olfactorius (SVZ- BO). Počet proliferujúcich buniek sme detekovali v štyroch anatomických oblastiach pozdĺž vopred definovanej migračnej trasy, známej ako rostrálna migračná dráha (RMS) t.j. v SVZa, vertikálnom ramene, ohybe a horizontálnom ramene. Výsledky: Vo všetkých hodnotených oblastiach sme počas trvania experimentu zaznamenali rôzny stupeň zvýšenej distribúcie proliferujúcich buniek, a to najmä v ohybe a horizontálnom ramene. Záver: Výsledky naznačujú, že postradiačná odpoveď proliferujúcich buniek, ktoré sa podieľajú na bunečnom zložení SVZa môže zohrávať úlohu vo vývoji neskorých postradiačných prejavov, ktoré sú z hľadiska prognózy veľmi nepriaznivé.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013331

Plný text v PDF