Bilaterálne germinatívne nádory testis – dlhoročné skúsenosti

flag

Klin Onkol 2013; 26(6): 421-424. DOI: 10.14735/amko2013421.

Súhrn

Úvod: Pacienti s germinatívnym nádorom testis majú zvýšené riziko vzniku nádoru v kontralaterálnom testis. Cieľom tejto práce bolo analyzovať skupinu pacientov s bilaterálnym testikulárnym nádorom z databázy jedného centra a upozorniť na potrebu individuálneho postupu. Materiál a metódy: V období január 1970 až jún 2013 bolo sledovaných celkovo 1 438 pacientov s primárnym germinatívnym testikulárnym nádorom. Súbor sa delí na 1 370 pacientov s jednostranným nádorom a 68 pacientov s bilaterálnym nádorom testis. Pacienti s bilaterálnym nádorom testis boli analyzovaní podľa veku a histologického typu a porovnaní so skupinou pacientov s jednostranným ochorením. Výsledky: Priemerny vek 1 370 pacientov s jednostranným nádorom testis bol 31,7 rokov. V tejto skupine bolo 480 pacientov so seminómom a 962 pacientov s neseminomatóznym nádorom testis. V skupine 68 pacientov s bilaterálnym nádorom bolo 63 pacientov s metachrónnym výskytom a päť pacientov so simultánnym výskytom nádoru. U pacientov s metachrónnym bilaterálnym výskytom sa prvý nádor zistil v signifikantne mladšom veku (v priemernom veku 25,8 rokov) v porovnaní s nádorom pri jednostrannom výskyte. V skupine 24 pacientov so seminómom v prvom nádore bolo 17 pacientov s identickým typom (seminóm) pri druhom nádore. V skupine 39 pacientov s prvým nádorom neseminomatózneho typu bolo 15 pacientov s nálezom seminómu pri druhom nádore. Pacienti so seminómom v prvom nádore boli signifikantne starší v porovnaní s pacientmi s neseminomatóznym typom prvého nádoru. Záver: Pacienti s jednostranným nádorom testis majú zvýšené riziko rozvoja nádoru v kontralaterálnom testis aj po desiatkach rokov. Manažment druhého nádoru by sa mal individualizovať pre každého pacienta podľa histologického typu, spôsobu liečby a klinického štádia prvého nádoru ako aj zmysle dlhoročného sledovania a substitucie testosterónom.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013421

Plný text v PDF