Klin Onkol 2014; 27(1): 38-44. DOI: 10.14735/amko201438.

Súhrn

Východiská: Približne 25 % pacientov s kolorektálnym karcinóm (CRC) má už v čase stanovenia diagnózy potvrdené vzdialené metastázy a asi u 50 % pacientov dochádza k ich vzniku v priebehu ochorenia. Chirurgická liečba metastáz zlepšuje klinické výsledky a ako jediná poskytuje šancu na dlhodobé prežívanie. Resekabilitu iniciálne inoperabilných metastáz je možné dosiahnuť ich zmenšením prostredníctvom systémovej liečby. Materiál a metódy: Retrospektívne sa analyzuje súbor 21 pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) liečených v rokoch 2006−2012, ktorí podstúpili radikálne odstránenie metastáz. Iniciálne resekabilných bolo 14 pacientov, sedem pacientov dosiahlo operabilitu metastáz po aplikácii systémovej liečby. Cieľom analýzy je zhodnotenie vplyvu chirurgickej liečby metastáz na prognózu pacientov s mCRC v korelácii s klinicko‑patologicko‑genetickými faktormi. Výsledky: Medián veku pacientov bol 59 rokov. Metastázy v pečeni malo 14 pacientov, metastázy v pľúcach jeden pacient, dvaja pacienti mali kombináciu hepatálneho a extrahepatálneho postihnutia a štyria pacienti mali metastázy v iných lokalitách. Pri mediáne sledovania 47 mesiacov došlo u 17 pacientov k progresii ochorenia a 13 pacienti zomreli. Medián prežívania bez progresie (progression free survival − PFS) po odstránení metastáz bol 17 mesiacov (95% CI 13,88−20,12) a medián celkového prežívania (overall survival − OS) dosiahol 48 mesiacov (95% CI 38,77−57,23). Mutácia génu KRAS bola potvrdená u 47,6 % pacientov a mutácia génu BRAF u 9,5 % pacientov. Pacienti s mutáciou génu BRAF mali horší PFS (medián = 10 mesiacov vs 17 mesiacov; p = 0,523) a OS (medián = 22 mesiacov vs 51 mesiacov, p = 0,05) v porovnaní s pacientmi s BRAF wild‑type. Nebol pozorovaný rozdiel v PFS ani v OS v závislosti od počtu odstránených metastatických ložísk, a ani medzi pacientmi, ktorí podstúpili odstránenie metastáz iniciálne, a pacientmi, ktorí dosiahli operabilitu po systemovej liečbe. Záver: Výsledky potvrdzujú, že odstránenie metastáz zlepšuje prognózu pacientov s mCRC a že mutácia génu BRAF ma negatívny prognostický význam aj u tejto skupiny pacientov.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201438

Plný text v PDF