Klin Onkol 2014; 27(1): 11-17. DOI: 10.14735/amko201411.

Souhrn
Díky stále se zlepšující diagnostice a pokrokům v léčbě se zvyšují počty přeživších onkologických pacientů. Na druhou stranu je nutné věnovat zvýšenou pozornost případným komplikacím léčby primárního nádoru, jako jsou např. druhé nádory, které v konečném důsledku představují hlavní příčinu úmrtí pacienta. Počet pacientů, kteří přežijí prvotní onkologickou diagnózu se každoročně zvyšuje asi o 2 %. Od 90. let 19. století, kdy byly vícenásobné primární malignity poprvé popsány, se staly třetí nejběžnější nádorovou diagnózou.
Tento přehledový článek stručně shrnuje recentní informace o vícenásobných primárních novotvarech, jejich definici, etiologii, souvislosti s léčbou primárního nádoru, genetických dispozicích, vlivu faktorů životního prostředí i nových přístupech vhodných k jejich identifikaci.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201411

Plný text v PDF