Na MRI založené 3D plánování brachyradioterapie karcinomů děložního hrdla – naše zkušenosti s použitím uterovaginálního aplikátoru Vienna Ring MR‑ CT

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 45-51. DOI: 10.14735/amko201445.

Souhrn

Východiska: Plánování uterovaginální brachyterapie je konvenčně založeno na použití dvou ortogonalních rentgenových snímků. V současné době dochází k rozvoji 3D plánování brachyterapie založeného na fúzi CT a MRI vyšetření, které bere do úvahy individuální rozsah tumoru a uložení kritických orgánů. V této práci hodnotíme dozimetrické údaje a první klinické výsledky u pacientek s neoperovaným cervikálním karcinomem při použití MRI/ CT kompatibilního aplikátoru umožňujícího 3D plánování. Soubor pacientů a metody: V období 6/ 2012– 3/ 2013 jsme provedli 52 uterovaginálních aplikací u 13 pacientek s inoperabilním cervikálním karcinomem pomocí uterovaginálního aplikátoru Vienna Ring MR‑ CT. Plánování proběhlo podle fúze CT a MRI vyšetření pánve. Konturace cílových objemů a kritických struktur byla prováděna na základě doporučení GEC‑ ESTRO a ABS, stejně tak jako vykazování dávek. Výsledky: Celkové trvání radioterapie bylo 37– 52 dnů s mediánem 45 dnů. Medián celkové dávky aplikované do HR CTV byl 88 Gy (70,7– 97,9) EQD2. Medián jednotlivé dávky při brachyterapeutických aplikacích byl D90 = 6,45 Gy (3,2– 9,82). Medián celkové dávky aplikované do rekta, sigmoidea a močového měchýře, byl D2ccrektum = 64,2 Gy (54,3– 74,1), D2ccsigmoideum = 68,6 Gy (57– 74,7) a D2ccmočový měchýř = 73,9 Gy (58,3– 92,6). U 11 pacientek (84,6 %) bylo dosaženo kompletní lokoregionální remise, u zbývajících dvou pacientek (15,4 %) bylo dosaženo parciální lokoregionální remise. U 12 pacientek (92,3 %) došlo ke kompletní regresi tumoru na čípku, u jedné pacientky (7,7 %) došlo k metastatickému rozsevu v játrech, tedy k progresi onemocnění. Zatím pozorujeme maximálně projevy 1. stupně toxicity, a to jak GI, tak GU. Pozdní GI toxicita se projevila u dvou pacientek (15,4 %) a pozdní GU toxicita se projevila u pěti pacientek (38,5 %). Závěr: 3D plánování brachyterapie neoperovaných nádorů děložního čípku pomocí fúze MRI a CT vyšetření přináší jednoznačně možnost dávkové eskalace na oblast tumoru a významným způsobem šetří okolní rizikové orgány. Ve svém důsledku vede tento způsob plánování k lepší lokalní kontrole onemocnění a k nižší postradiační morbiditě.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201445

Plný text v PDF