Klin Onkol 2014; 27(1): 67-68.

Kazuistika č. 5

Pětapadesátiletý muž podstoupil v únoru 2012 subtotální gastrektomii a následně pooperační radiochemoterapii pro lokoregionálně výrazně pokročilý karcinom. V září téhož roku byl pro ileus explorativně laparotomován s nálezem plastronu zaujímajícího supramesokolickou část dutiny břišní bez možnosti provedení paliativní spojky. Byla zavedena derivační nasogastrická sonda a pacient byl přeložen k symptomatické terapii na onkologické oddělení. Subjektivně byl bez obtíží, objektivně pokles tělesné hmotnosti na 60 kg z původnich 82 kg, BMI 19,4 kg/ m2, hodnoty krevních bílkovin byly ještě v normě. Pacient byl pravdivě informován, že jeho prognóza je zcela infaustní.

Plný text v PDF