Role bevacizumabu ve druhé linii léčby glioblastomu – zmařené naděje?

flag

Klin Onkol 2014; 27(3): 219-220.

Souhrn

Cíl: Posouzení role bevacizumabu a irinotekanu v druhé linii léčby glioblastomu u pacientů s progresí nemoci po radioterapii a temozolomidu. Metody: Retrospektivní analýzou bylo hodnoceno celkové přežití a toxicita léčby u 16 pacientů. Výsledky: Byla zaznamenána vysoká toxicita této ekonomicky náročné léčby, bez průkazu prodloužení celkového přežití. Závěr: Bez přesvědčivých dat z klinických studií třetí fáze, včetně posouzení kvality života a případných prediktivních markerů, by kombinovaná léčba bevacizumabem a irinotekanem měla být v krajinách s omezeným léčebným rozpočtem používána s opatrností a pouze u vybraných pacientů

Plný text v PDF