Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2014; 27(5): 372-374.

 • Paclitaxel as Adjuvant Therapy for Breast Cancer in Women with 0 to 3 Positive Axillary Nodes: CALGB 40101 (Alliance) 

  Shulman LN, Berry DA, Cirrincione CT et al.

  J Clin Oncol 2014; 32(22): 2311– 2317. doi: 10.1200/ JCO.2013.53.7142. PubMed PMID: 24934787.

  Komentář: Článek prezentuje výsledky studie, která ověřovala hypotézu, že adjuvantní systémová léčba u časného karcinomu prsu založená na monoterapii paklitaxelem nepřináší horší výsledky ve srovnání s kombinovaným režimem s doxorubicinem. Do studie byly zařazeny pacientky, jejichž nádorové onemocnění bylo omezeno na prsní žlázu a maximálně tři axilární uzliny

 • Abbreviated Breast Magnetic Resonance Imaging (MRI): First Postcontrast Subtracted Images and Maximum- intensity Projection- a Novel Approach to Breast Cancer Screening with MRI

  Kuhl CK, Schrading S, Strobel K et al.

  J Clin Oncol 2014; 32(22): 2304– 2310. doi: 10.1200/ JCO.2013.52.5386. PMID: 24958821.

  Komentář Velmi zajímavá práce, ve které se autoři zabývali otázkou, zda pro účely screeningového vyšetření prsou magnetickou rezonancí (MRI) je nutné provedení standardního dia gnostického MRI vyšetření.

 • ‚An Ounce of Prevention is Worth a Pound of Cure‘: the Case for and Against GnRH- Agonist for Fertility Preservation

  Blumenfeld Z, Katz G, Evron A.

  Ann Oncol 2014; 25(9): 1719– 1728. doi: 10.1093/ annonc/ mdu036. PubMed PMID: 24651411.

  Komentář Autoři provedli analýzu výsledků 15 retrospektivních a pěti randomizovaných kontrolovaných studií, které hodnotily přínos paralelního podávání agonisty GnRH (gonadotropin releasing hormon) za účelem zachování funkce vaječníků a fertility u 1 837 žen léčených chemoterapií

 • Circulating Tumour Cells: the Evolving Concept and the Inadequacy of Their Enrichment by EpCAM-based Methodology for Basic and Clinical Cancer Research

  Grover PK, Cummins AG, Price TJ et al.

  Ann Oncol 2014; 25(8): 1506– 1516. doi: 10.1093/ annonc/ mdu018. PubMed PMID: 24651410.

  Komentář Velmi zajímavý článek přinášející kritický pohled na klinické použití stávajících metod určených k detekci cirkulujících nádorových buněk (CTC)

 • Relevant Risk of Carboplatin Underdosing in Cancer Patients with Normal Renal Function using Estimated GFR: Lessons from a Stage I Seminoma Cohort

  Cathomas R, Klingbiel D, Geldart TR et al.

  Ann Oncol 2014; 25(8): 1591– 1597. doi: 10.1093/ annonc/ mdu129. PubMed PMID: 24669017.

  Komentář Autoři se ve své práci věnují otázce možného poddávkování pacientů, u kterých je v IA nebo IB klinickém stadiu diagnostikován seminom a u kterých je v rámci zajišťovací léčby po orchiektomii stále častěji používáno jednorázové podání karboplatiny (AUC7).

 

Plný text v PDF