Imunologické aspekty v onkologii – cirkulující γδ T lymfocyty

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 2): 60-68. DOI: 10.14735/amko20152S60.

Souhrn γδ T lymfocyty představují menšinovou populaci T lymfocytů, která se v základu liší konstrukcí TCR receptoru. Unikátní vlastnosti γδ TCR dávají pak těmto buňkám jedinečné efektorové funkce a specifickou roli (nejen) v protinádorové imunitní odpovědi. V tomto článku popisujeme základní charakteristiku těchto buněk ve vztahu k onkologickým onemocněním. V experimentální části je pak provedena exploratorní analýza zastoupení γδ T lymfocytů v běžné populaci a srovnání těchto hodnot s hodnotami pacientů s melanomem a karcinomem prsu. Medián procentuálního zastoupení γδ ze všech lymfocytů byl 2,9 % (interkvartilové rozpětí – IQR 1,7– 4 %). Medián absolutních počtů γδ buněk v litru krve byl 5,05 × 107 (IQR 2,9– 7,84 × 107). Medián procentuálního zastoupení γδ buněk mezi T lymfocyty byl 3,9 % (IQR 2,3– 5,6 %). V referenční populaci nebyla prokázána závislost kvantitativních parametrů γδ buněk na pohlaví či věku. Dále proběhla detailní imunofenotypizace popisující zastoupení paměťových subpopulací (pomocí značení CD45RO a CD27) a výskyt povrchových markerů HLA-Dr, CD69, CD25, CD28, CCR7, CTLA- 4, ICOS, PD- 1L a PD- 1 mezi γδ T lymfocyty u kontrol a pacientek s karcinomem prsu. Z této analýzy je patrné, že γδ buňky netvoří uniformní populaci, ale mohou se ve svých povrchových markerech lišit, stejně jako se pak liší v efektorových funkcích.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko20152S60

Plný text v PDF