Role BRAF/ MEK inhibice u metastazujícího maligního melanomu – kazuistika

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 133-138. DOI: 10.14735/amko2016133.

Východiska: Metastazující maligní melanom se řadí mezi nádory s vysokou mortalitou. V posledních letech, díky poznání patogeneze maligního melanomu a vyvinutí léků cílených na tyto
abnormality, jsme dosáhli významného posunu v léčbě našich pa cientů. Hlavním přetrvávajícím
nedostatkem těchto léků je vznik rezistence. Jedním ze způsobů, jak tuto rezistenci potlačit
či alespoň oddálit, je použití kombinované terapie cílených léků. Pozorování a závěr: Tato kazuistika demonstruje účinnost kombinované cílené terapie BRAF a MEK inhibitoru a podtrhuje
oprávnění zařazení této kombinace do terapeutického algoritmu u pa cientů s maligním melanomem s mutací BRAF genu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016133

Plný text v PDF